100% Dansk ejet

 Medlem af Rejsegarantifonden

Studierejse prag

Betingelser

Rejsebetingelser – Rejsemægleren

Følgende rejsebetingelser er gældende for samtlige rejser med Rejsemægleren, og accepteres ved bestilling af rejse.

Læs derfor betingelserne grundigt før du bestiller din rejse.

1. Definitioner

Bestiller
Bestiller er den person som har bestilt rejsen og er derfor den juridiske ansvarlig for gruppen samt for at informationer gives videre til gruppen. Rejsemægleren er ikke ansvarlig for at medrejsende i gruppen modtager nødvendig information og medrejsende kan ikke påberåbe sig mangler som følge af manglende information fra bestiller.

Medrejsende
De andre rejsende i gruppen end bestiller.

Accept af tilbud
Accept af tilbud foreligger når bestiller har meddelt det skriftligt til Rejsemægleren. Rejsemægleren er først bundet af aftalen når der er sendt bekræftelse til bestiller.

Bekræftelse
Når bestiller har accepteret tilbuddet så sender Rejsemægleren en bekræftelse til bestiller. Rejsemægleren er først bundet af rejsen når der er indbetalt aftalte depositum eller
restbeløb.

2. Bestilling

Bestilling foregår på hjemmesiden www.rejsemaegleren.dk eller via e-mail til Rejsemægleren. Når bestiller har accepteret rejsen så sender vi en bekræftelse via den e-mail, der er anført til Rejsemægleren. Læs denne godt igennem og sørg for at alle oplysninger stemmer overens med din bestilling.

Rejsende under 18 år af alder skal have samtykke fra deres forældre/ værge. Dette samtykke skal sendes til Rejsemægleren pr. e-mail rejsmed@rejsemaegleren.dk, eller pr. post til Rejsemægleren ApS, Schleppegrellsgade 18, 9000 Aalborg. En kopi af dette samtykke skal medbringes på rejsen. ID kan blive krævet fremvist. Hvis bestiller arrangere en rejse på vegne af andre, er det bestillers ansvar at tjekke at alle er i besiddelse af dette samtykke.

3. Betaling

Der kan betales med bankoverførsel eller elektronisk faktura (EAN-faktura). Eventuelle gebyrer betales af bestiller.

Depositum
Der skal indbetales et depositum som anført på bekræftelsen.

Såfremt rettidig betaling af depositum ikke finder sted, har Rejsemægleren ret til at annullere rejsen. Rejsemægleren forbeholder sig retten til at kræve rejsens pris, helt eller delvist, betalt.

Ved indbetaling af depositum accepterer bestiller, at Rejsemægleren har ret til at sende både e-mail og sms til de rejsende via de opgivne informationer. Denne kommunikation vil udelukkende være relateret til rejsen og dens indhold, arrangementer afholdt i DK i forbindelse med rejsen samt information om og arrangementer vedrørende næste års rejse og tilknyttede sociale arrangementer, og kan foregå før, under og efter afsluttet rejse.

Ved framelding af SMS- og emailservice vedr. tilbud, informationer osv. bedes I kontakte rejsmed@rejsemaegleren.dk.

Restbeløb
Restbeløb skal indbetales som anført på bekræftelsen.

Såfremt rettidig betaling af restbeløbet ikke finder sted, har Rejsemægleren ret til at annullere rejsen og depositum og eventuel forsikring tilbagebetales ikke. Rejsemægleren forbeholder sig også retten til at opkræve restbeløbet betalt

4. Rejsebevis

Såfremt det fulde beløb er rettidigt betalt, så sendes rejsebevis senest 14 dage før afrejse.

Rejsebeviset er gruppens billet og skal kunne fremvises på forlangende under hele rejsen. Sørg således for at printe det ud i god tid og medtage det på rejsen.

Såfremt bestiller foretager bestillinger og betalinger på andres vegne, gøres bestiller hermed opmærksom på at de rejsende har krav på orientering om samtlige rejsevilkår, herunder inkluderet nærværende rejsebetingelser.

5. Ændringer

Som udgangspunkt kan bestiller ikke forlange ændringer af rejsen efter endelig bestilling.

Rejsemægleren vil gøre sit bedste for at hjælpe og alle ekstraudgifter til ændringer skal afholdes af bestiller.

Navneændring
En navne ændring er som udgangspunkt ikke mulig. I de tilfælde hvor den er mulig, så vil den ofte være pålagt et administrationsbeløb fra transportselskab, overnatningssted eller andre aktører. Et sådan administrationsbeløb skal betales af bestiller.

6. Afbestilling

Efter bestilling kan rejsen ikke afbestilles.

Ved afbestilling af rejse mistes rejsens fulde pris medmindre en sygdomsafbestillingsforsikring er købt og betingelserne for denne opfyldes.

Eventuelle tilkøb mistes ligeledes ved afbestilling.

Såfremt den rejsende kommer for sent til afrejse eller hjemrejse, ydes ingen form for godtgørelse og transport er for egen regning, medmindre forsinkelsen kan tilregnes Rejsemægleren eller dennes samarbejdspartnere.

7. Fortrydelse

Der er ingen fortrydelsesret på pakkerejser.

8. Den rejsendes ansvar

Alle rejsedeltagere er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Rejsemægleren eller dennes repræsentanter samt overnatnings- og transportudbydere fastsætter.

Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejsen og/eller overnatningssted, således at videre ophold og/eller hjemrejse bekostes af den rejsende.

Den rejsende er erstatningsansvarlig efter almindelige erstatningsregler for skader forvoldt mod Rejsemægleren, dennes repræsentanter eller Rejsemæglerens samarbejdspartnere.

En erstatningssag mellem den rejsende og Rejsemægleren afgøres efter dansk lovgivning ved en dansk domstol. Erstatningssager mellem den rejsende og tredjemand afgøres efter lokal lovgivning ved lokale domstole.

Rejsemæglerens partnere er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte hoteldepositum, såfremt ovenstående overtrædes.

Alle beboere i et hotelværelse hæfter solidarisk for enhver skade påført dette hotelværelse. Alle beboere på et hotel hæfter solidarisk for larmende og upassende opførsel, hvilket kan medføre at det erlagte depositum inddrages helt eller delvist.

Alle rejsende hæfter solidarisk for skader forvoldt i den pågældende transportmiddel.

Betaling – den rejsendes ansvar
Det er bestillers ansvar at aftalte betalinger overholdes. Både hvad angår beløb og tidsfrister.

Indrejserestriktioner – den rejsendes ansvar
Det er den rejsendes eget ansvar at opfylde gældende indrejseregler på destinationen. Det kan fx være vaccinationskrav, testkrav mv.

Rejsemægleren anbefaler at man altid tegner en rejseforsikring som dækker dette område. Det påhviler den rejsende selv at afholde alle eventuelle udgifter som måtte opstå pga. indrejseregler på destinationen, herunder også et karantæneophold.

Pas og visum – den rejsendes ansvar
Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas og evt. visum, og det påhviler den rejsende selv at afholde alle eventuelle udgifter, ved manglende overholdelse af rejsevisumreglerne.

Husk at for rejsende uden dansk statsborgerskab/ dobbelt statsborgerskab kan der være specielle krav til visum og pas.

Kontakt evt. den pågældende ambassade for information om de gældende regler.

Sygesikring – den rejsendes ansvar
Den rejsende skal medbringe det blå EU-sygesikringskort på rejsen. Uden dette skal den rejsende selv betale for evt. behandling på lokalt sygehus eller læge.

Bemærk: Det blå EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme sundhedsydelser på de samme vilkår, som borgerne har i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale hele eller en del af behandlingen selv, hvis det samme gælder for sygeforsikrede borgere i landet. Du kan risikere, at du selv skal lægge ud for betaling af behandling.

Lægeordineret hjemtransport er ikke længere dækket af sygesikringen.

Forsikring kan tegnes gennem fx Europæiske Rejseforsikring A/S eller Gouda Forsikring og anbefales på det kraftigste af Rejsemægleren. 

Flyrejser – den rejsendes ansvar
Ved bestilling af rejse med fly, så kan flybilletterne hverken ændres eller annulleres efter bestilling er modtaget hos Rejsemægleren.

Ved bestilling af flyrejse er skal navnene på de rejsende være nøjagtig som i de rejsendes pas. Det er bestillers ansvar at de navne som gives til Rejsemægleren er nøjagtigt som i de rejsendes pas. Hvis navnene ikke er som i de rejsendes pas, så kan de rejsendes nægtes adgang ombord på flyet. Hos nogle flyselskaber kan et navn ikke ændres og der skal købes ny billet og hos andre flyselskaber koster det et gebyr at ændre navn. Alle omkostninger ved navneændring skal betales af bestiller.

Graviditet – den rejsendes ansvar
Ved graviditet skal Rejsemægleren kontaktes, da reglerne hos transportselskaber kan medføre at den gravide rejsende vil blive nægtet adgang ombord.

9. Rejsemæglerens ansvar

Aflysning af rejsen

Rejsemægleren kan aflyse en rejse af følgende årsager:

(1) Force Majeure (Krig, krigslignende tilstande, strejke, naturkatastrofe eller lignende uforudsete forhold), i hvilket tilfælde Rejsemægleren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsende;

(2) Ved mangelfuldt antal tilmeldinger, i hvilket tilfælde Rejsemægleren er forpligtet til at underrette de tilmeldte snarest og senest 14 dage før afrejse. Aflysninger som følge af førnævnte forpligter Rejsemægleren til at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb inkl. depositum. Der tilkommer i tilfælde af retmæssig aflysning ikke de tilmeldte yderligere godtgørelse.

Ændring
Rejsemægleren kan ændre en rejse på følgende måde:

Busrejser: Rejsemægleren forbeholder sig retten til at ændre på de accepterede rejsetider, dog således at det maksimalt må være en forskel på 2 timer i hver retning samt at den rejsende skal underrettes omkring ændringen. Ved ændringer på mere end 2 timer i hver retning, så skal den rejsende acceptere dette. Rejsemægleren forbeholder sig retten til at ændre på den anvendte bus i størrelse og kvalitet dog således at det ikke må være en markant ændring samt at den rejsende skal underrettes omkring ændringen.

Flyrejser: Rejsemægleren forbeholder sig retten til at ændre på de accepterede rejsetider, dog således at det maksimalt må være en forskel på 2 timer i hver retning samt at den rejsende skal underrettes omkring ændringen. Ved ændringer på mere end 2 timer i hver retning, så skal den rejsende acceptere dette.

Togrejser: Rejsemægleren forbeholder sig retten til at ændre på de accepterede rejsetider, dog således at det maksimalt må være en forskel på 2 timer i hver retning samt at den rejsende skal underrettes omkring ændringen. Ved ændringer på mere end 2 timer i hver retning, så skal den rejsende acceptere dette.

Kompensation ved ændrede rejsetider
Ved forsinkelse eller tidsændring på mindre end 6 timer er man ikke berettiget til kompensation. Der ydes ikke kompensation for forsinkelse på hjemrejsen, da der ikke mistes tid på rejsemålet.

Yderligere ansvar
Rejsemægleren kan ikke holdes ansvarlig for uudnyttede aktiviteter, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport til afrejsesteder osv., som skyldes force majeure-forhold, vejret eller andre omstændigheder, der ligger uden for Rejsemæglerens kontrol.

Rejsemægleren forbeholder sig retten til at ændre tidspunktet for hjemrejsen grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden der tilkommer den rejsende kompensation for uudnyttede ferieaktiviteter.

Enhver deltagelse i selve rejsen, arrangementer eller events, arrangeret af eller henvist til af Rejsemægleren, sker på den rejsendes eget ansvar. Rejsemægleren kan ikke gøres ansvarlig for skader på egen- eller tredjeperson samt tingsskader, som er uden for Rejsemæglerens varetægt (bagagetransport).

Rejsemægleren forbeholder sig retten til at ændre i planlagte aktiviteter, så længe disse ændringer ikke kan vurderes til at have konceptuelle konsekvenser. Ændringer kan inkludere ændring af location, tidspunkt m.v.

Bagage
Rejsemægleren kan ikke gøres ansvarlig for bagage eller andre effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af Rejsemæglerens anvist og aflåst lokale eller transporteres i et af Rejsemægleren anvist transportmiddel.

Ved bortkomst eller skade på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra en af Rejsemæglerens antaget transportvirksomhed, skal den rejsende rette henvendelse til eget forsikringsselskab.

Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring og i øvrigt have en indboforsikring inden afrejse.

Erstatningspligt
Rejsemægleren er ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer.

Rejsemægleren kan ikke gøres ansvarlig for lukningen af steder (seværdigheder, attraktioner, arrangementer og lign.) eller dele heraf som følge af tredjeparts handlinger.

Der tilkommer ikke den rejsende kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende lands myndigheders side, for eksempel regler, der fører til aflysning af aktiviteter.

Særlige ønsker
Rejsemægleren forsøger så vidt muligt at efterkomme særlige ønsker oplyst ved bestilling af rejsen, fx i form af særligt værelse på hotel, særlig plads i bus m.v., men disse ønsker kan ikke garanteres efterkommet. Rejsemægleren kan ikke holdes erstatningsansvarlig såfremt et særligt ønske ikke efterkommes.

10. Luftfartselskabets ansvar

Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Montreal-konventionen af 1999 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning. Hvor ikke andet er angivet gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

11. Reklamation og klager

Alle klager og eventuelle henvendelser vedrørende reklamation skal straks fremsættes overfor Rejsemæglerens repræsentanter på destinationen. Hvis dette ikke er muligt, så skal bestiller straks og uden ophold kontakte Rejsemægleren per telefon 40557566 eller email rejsmed@rejsemaegleren.dk. Ved klage modtager du en kvittering for dette.

Husk at gemme denne kvittering, da det er en forudsætning for at vi kan behandle sagen efter hjemkomst. Såfremt den rejsende efter rejsens afslutning stadig opretholder klagen, skal dette meddeles Rejsemægleren skriftligt senest 2 uger efter hjemkomsten.

12. Forsikring

Sygdomsafbestillingsforsikring
Det anbefales at du tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, da dette sikrer at du kan få rejsens pris refunderet i tilfælde af egen alvorlig sygdom helt frem til det planlagte afrejsetidspunkt.

Forsikringen kan bestilles ved køb af rejsen og skal betales sammen med depositum.

Betingelser for sygdomsafbestillingsforsikring
Forsikringen er gældende fra køb og indtil det planlagte afrejsetidspunkt.

Forsikringen dækker i tilfælde hvor deltagelse i rejse umuliggøres grundet død eller akut sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.

Forsikringen dækker kun den rejsende selv.

Forsikringen dækker udelukkende rejsen og de dertil relaterede services. Tillægsprodukter er ikke dækket under denne forsikring og tilbagebetales derfor ikke i tilfælde af sygdom.

Forsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen. Forsikringen kan ikke afbestilles eller ændres efter betaling. I tilfælde af tilbagebetaling af rejsens pris, tilbagebetales forsikringens pris ikke.

Rejsemægleren skal underrettes om afbestilling via e-mail rejsmed@rejsemaegleren.dk. Sker dette ikke indenfor 24 timer efter planlagt afrejsetidspunkt vil forsikringen ikke dække.

Efter afbestilling modtager forsikringstager en formular til lægeerklæring fra Rejsemægleren, der skal udfyldes af forsikringstagers læge og sendes tilbage til Rejsemægleren senest 10 dage efter planlagt afrejsetidspunkt. Erklæringen skal sendes med posten i original form.

Adresse: Rejsemægleren ApS – Schleppegrellsgade 18 – 9000 Aalborg

Der må kun benyttes den af Rejsemægleren fremsendte lægeerklæring og andre typer lægeerklæringer godtages ikke. Forsikringstager afholder selv udgiften for lægeerklæringen.

Rejseforsikring
Det er de rejsendes ansvar at være tilstrækkeligt forsikringsdækket under selve rejsen.

Rejsemægleren anbefaler at man tegner en rejseforsikring som dækker den rejsende under selve rejsen.

Betingelserne for at bestille og benytte en rejseforsikring er meget forskellige og reglerne herfor vil fremgå af tilbudsgivningen eller de fremsendte rejebeviser.

13. Andet

Valutakurs
Alle priser på hjemmesiden eller andet materiale er beregnet ud fra valutakurser pr. 30. juli 2021.

Hoteldepositum
Rejsende i grupper skal betale et hoteldepositum ved ankomst til hotellet. Det vil typisk være på cirka 10 euro per person. Depositum er en afregning, som sker mellem den enkelte rejsende og hotellet, og eksisterer som dækning for evt. skader påført hotellet af den rejsende. Rejsende på et værelse hæfter solidarisk for skader påført i værelset. Hvis der er sket store skader på hotellet som kan tilskrives den gruppe man som rejsende er en del af, kan der ske solidarisk hæftelse på skader der ikke kan knyttes til et specifikt rum.

Det kan ske at tilbagebetaling af depositum af hotellets personale kan medføre forsinkelser ved afrejsen – i dette tilfælde udskydes tilbagebetaling og den rejsende skal kontakte Rejsemægleren efter hjemkomst, hvorefter vi vil assistere med tilbagebetaling.

Rejsemæglerens brug af cookies 

Generelt
Når du klikker dig ind på Rejsemæglerens website, så indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne samt hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Cookies
Når du besøger Rejsemæglerens website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvordan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvordan bruger vi cookies?
For at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse og fastlægge hvorvidt de brugere der besøger vores site, kan finde det de søger, anvender vi cookies. På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores hjemmeside og oprette produkter, indhold og tjenester. Derudover får vi mulighed for at lade systemet huske, hvad du som bruger har ønsket at købe, samt huske den information der skal anvendes i forbindelse med et evt. køb, så dette ikke skal tastes flere gange.

Cookies fra vores samarbejdspartnere
I nedenstående afsnit er en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores websites, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.

Måling af adfærd på site til optimering af brugervenlighed og salg på rejsemægleren.dk
Google Analytics
Facebook

Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod dig baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Bemærk, at denne målretning sker på andre sider ud over dette website.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker nærmere oplysninger kan henvendelser rettes til: Rejsemægleren ApS – Schleppegrellsgade 18 – 9000 Aalborg.

15. Personoplysninger

Personhenførbare oplysninger
Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at købe en vare.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger løbende.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Du kan til enhver tid afmelde dig vores database ved at skrive en mail til: rejsmed@rejsemaegleren.dk

test 2

Få tilbud: Klik her
Tlf. nr.:
(+45) 40 55 75 66
Nødtelefon: (+45) 40 55 75 66
Email: rejsmed@rejsemaegleren.dk